Son Dakika:

Dernek Tüzüğü

TÜZÜK

TÜRK JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
(Kamu yararına çalışan derneklerdendir)Madde: I
Derneğin adı: Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği’ dir. ( Türkiye çapında bir Jinekoloji ve Obstetri birliği)
Derneğin Merkezi: Ankara’ dadır.
Derneğin adresi: Gündoğdu Mahallesi Karacabey Sokak 28/3 Cebeci / ANKARA’ dır.


Madde: II – DERNEĞİN AMACI
1. Meslektaşlar arasında iletişimi kuvvetlendirip deneyimleri paylaşarak daha bilinçli olarak mesleğe ve topluma yararlı olmak,
2. Anne ve bebeğin sağlık sorunlarına bağlı yaşam kalitesini arttırmak amacıyla bilimsel araştırmalar yapmak, başta kadın ve üreme sağlığı olmak üzere, dünyada bu amaca yönelik araştırmalardan meslektaşları ve aileleri bilgilendirmek amacıyla konferans, seminer, toplantı gibi aktiviteler düzenlemek,
3. Mediko-sosyal bakımdan kadın sağlığı ile ailgilenmek,
4. Mesleki ve ilmi konularda araştırmada bulunacak üyelere gerekli desteği ve tartışma ortamını sağlamaya çalışmak, meslek içi eğitimi yurt geneline yaymak ve eğitimde kaliteyi arttırmak için girişimlerde bulunmak,
5. Mesleki yenilikleri meslektaşlarımıza iletmek ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bildiri ve yayınlar yapmak,
6. Yukarıdaki maddelerin tahakkukunda çalışanları ve başarı gösterenleri teşvik amacıyla müsabaka tertip edip, diploma, madalya, burs ve ikramiyeler vermek.
7. İmkanlar ölçüsünde üyelerin yaşam kalitesini arttırmak amacıyla mesken ve işyeri alımı gibi girişimlerinde yardımcı olmak, gereğinde üyelere hayat sigortası sağlamak, hastalık ve ölüm gibi durumlarda maddi ve manevi yardımlarda bulunmak, ayrıca yeni meslektaşların hayata atılırken karşılaştıkları güçlüklerde yardımcı olmak.
8. Kadın-Doğum asistanlarının ve uzmanlarının bilimsel ve mesleki sorunlarının çözülmesi ve özlük haklarının geliştirilmesi ve problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak,
9. Yurt içi ve yurt dışı diğer mesleki dernek ve kuruluşlarla amaçlarına uygun işbirliği yapmak.

Madde: III – Dernek siyasetle meşgul olmaz.

Madde: IV – Derneğin asli üye ve onursal üye olmak üzere iki nevi üyesi vardır.
a) Asli üyeler; medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş her Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı; dernekçe hazırlanmış üyelik giriş belgesini doldurup imzalamak suretiyle mesleki faaliyetini yürüttüğü Şube Başkanlığına üyelik için başvuruda bulunabilir. Yönetim kurulu üyelik için yapılan başvuruları ilk yönetim kurulu toplantısında görüşür; üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu başvuru sahibine duyurur. Yabancı uyrukluların üyeliği, Türkiye’ de ikamet hakkının olmasına bağlıdır.
b) Onursal üyeler; Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Genel Yönetim Kurulu oy birliği ile alacağı kararla, Derneğe, Kadın Hastalıkları ve Doğum ilmine veya tıp ilmine büyük hizmetlerde bulunmuş yerli ve yabancı; Dernek üyelerine veya Derneğe maddi ve manevi yardımda bulunmuş meslek dışı ve üye olmayan kişilere Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Onursal Üyelik sıfatı ve Onursal Üyelik Diploması verilebilir.

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Genel Yönetim Kurulu, onursal üyelik için oybirliği ile karar veremediği takdirde, adaylık oylaması Genel Kurulda yapılır. Türk Jinekoloji ve Obsterik Derneği Genel Kurulunu oy çokluğu ile vereceği karar, Onursal Üyeliğin kazanımı için yeterlidir.
Onursal Üyeler, Genel Kurul toplantılarına katılabilirler, organlara seçilme ve oy kullanma hakları yoktur.


Madde: V- DERNEĞİN ORGANLARI
Türk Jinekoloji ve Obsterik Derneği;
A) Genel Kurul, B) Genel Yönetim Kurulu, C) Genel Denetleme Kurulu, D) Genel
Disiplin Kurulu, E) Şubelerden müteşekkildir.
A) Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Genel Kurulu, Derneğin en yetkili organıdır. Dernek Genel Kurulu 2 yılda bir Ekim ayında dernek merkezinin bulunduğu Ankara’ da veya dernek genel yönetim kurulunun kararıyla zorunlu gördüğü hallerde başka bir ilde yapılır
Genel Kurulun Üyeleri;
a) Genel Yönetim ve Genel Denetim Kurulu asil üyeleri ile
b) Şube Başkanları ve
c) Şubelerden seçilen delegelerden ibarettir.


Genel Yönetim ve Genel Denetim kurulu üyeleriyle Şube Başkanları, Genel Kurulun asil üyeleridir.

Şubeler;
1) Üye sayısı 40 üyeden az olnalar için 1,
2) Üye sayısı 400 üyeye kadar olanlar için her 40 üyeye 1,
3) Üye sayısı 400 üyenin üzerinde olanlar için ise ilk 400 üye için 10, 400 üyenin üzerinde olan her 80 üye için 1 delege olmak üzere şubeler genel kurullarınca seçilmiş delegeler ve şube başkanlarınca temsil edilirler.
Delegelik süresi, iki yıl içindir. Şubeler kendi genel kurul toplantılarını Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Genel Kurul toplantısından 1 ay önce tamamlayıp, Genel Kurul toplantısına katılacak delegelerin listesini Genel Ynetim Kuruluna göndermek zorundadırlar.

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Genel Kurulu ayrıca;
a) Genel Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde, almış olduğu kararla,
b) Genel Denetleme Kurulunun oy birliği ile aldığı kararla veya Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneğinin üye tam sayısının 1/5’inin yazılı ve imza talebi üzerine,
c) Genel Yönetim Kurulu genel kurulu toplantıya çağırmaz ise üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hukuk hakimi üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
İsteğin ve nedenlerinin yasa ya da dernek tüzük hükümlerine uygunluğunu saptanması halinde yine Genel Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararla 1 ay içinde OLAĞANÜSTÜ olarak toplanır. Olağan üstü genel kurulda, gündemde olmayan hususlar görüşülemez, gündeme ilave yapılamaz.
Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Genel Yönetim Kurulu Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üye listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler, en az 15 gün önceden toplantının günü, saati, yeri ve gündemi Türkiye çapında yayınlanan bir gazete ile ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu ilanda, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantını hangi gün, yer ve saatte yapılacağı belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman 1 haftadan az olamaz.
Ayrıca toplantının yapılacağı gün, saat ve yeri ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az 15 gün önceden mahallin en büyük mülki amirliğine yazı yazı ile bildirilir. Ve bu yazıya Genel Kurula katılacak üye listesi eklenir.
Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. Bu halde ikinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Durum ayrıca mülki amirliğe de yazı ile bildirilir. Genel kurul toplantısı 1 defadan fazla geri bırakılamaz.
Genel Kurulu Dernek Tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye ve delegelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Genel Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.
Genel kurul toplantısına katılacak üyeler Genel Yönetim Kurulunca düzenlenen üye listesindeki adları hizasına imza atarak toplantı yerine girerler. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez.
Toplantı Dernek Başkanı veya görevlendireceği Genel Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır ve toplantı yeter sayısının tespiti için yoklama yapılır.
Toplantıya katılan üye ve delegeler arasından 1 Genel Kurul Divan Başkanı ile 1 Başkan yardımcısı ve 2 katip üye seçilerek toplantı divanı oluşturulur.
Genel Kurulda yalnız gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin 1/10’u tarafından görüşülmesi teklif edilen hususların da gündeme alınması zorunludur.
Genel Kurul kararları derneğin feshi dışında; toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasının oyu ile alınır. Yönetim ve Denetim Kurulu seçimleri gizli oy ve açık tasnif ile yapılır.DERNEK GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ
1. Dernek organlarının seçilmesi,
2. Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi,
3. Genel Yönetim, Genel Denetim ve Genel Disiplin kurulu raporlarının görüşülmesi, Genel Yönetim ve Denetim kurullarına ibra edilmesi.
4. Genel yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüpaynen veya değiştirilerek kabulü,
5. Dernek için gerekli taşınmaz mallarınsatın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Genel Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
6. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
7. Derneğin feshedilmesi
8. Amaç ve hizmet konularının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek üzere iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandıkları kurulması ve mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer konularda kararları alır,
9. Genel Yönetim Kurulunun veya Genel Kurula katılan herhangi bir üyenin onursal üyelik konusundaki teklifini karara bağlar,
10. Şube açılması hususunda karar verilesidir.B) GENEL YÖNETİM KURULU
Genel kurul üyeleri tarafından gizli oy ile seçilen 15 asil üyeden oluşur. Genel kurulca ayrıca 15 yedek üye seçilir. Derneği temsil yetkisi Genel Yönetim Kuruluna aittir. Ancak Genel Yönetim Kururlu üyelerinden bir veya bir kaçına da bu yetkiyi devredebilir.
Genel Kurul tarafından yapılan seçimde en çok oyu alan 15 kişi asil üyeliğe, sonra gelen 15 kişi de yedek üyeliğe seçilmiş addolunurlar.
Genel Yönteim Kurulu; ilk toplantısında kendi arasında görev bölümü yaparak Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Genel Saymanı belirler.
Genel Başkan veya Genel Yönetim Kurulunun gerekli hallerde kendi arasından belirleyeceği üyeler yurtiçi ve yurtdışında Genel Yönetim Kurulu adına derneği temsil eder.
GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
1. Genel Yönetim Kurulu; yılda en az 6 defa toplanır. Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için kararlar alır ve Genel Kurul tarafından alınan kararları aynen uygular.
2. Derneğin amaçlarına aykırı hareket edenleri Genel Disiplin Kuruluna sevk eder.
3. Derneğin, gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunar.
4. Tüzükteki amaç ve hizmet konularında merkez ve şubelere ilşkin yönetmelik hazırlar ve Genel Kurulun onayına sunar, genelge hazırlar.
5. Çeşitli bilimsel ve sosyal aktiviteler için gruplar oluşturabilir.
6. Etik kurul oluşturarak mesleki uygulamaların etik kurallar doğrultusunda yürütülmesine çalışır ve bu çalışmaları denetler,
7. Dergi, bülten çıkarır ve mesleki yayınlar yapar,
8. Periyodik aralarla mesleki kongreler ve kurslar düzenler.
Genel Yönetim Kurulu toplantısına sebepsiz olarak üst üste iki defa katılmayan Genel Yönetim Kurulu üyesi üyelikten ayrılmış sayılır ve yerine en çok oy alan yedek üye göreve çağrılır.


C) GENEL DENETLEME KURULU
3 asil ve 3 yedek üye olmak üzere Genel Kurul tarafından asil üyeler arasından 2 yıl için seçilir. Genel Denetleme Kurulu, her zaman Genel Yönetim Kurulunun hesap ve defterini Genel Kurul adına denetler, neticelerini bir rapor halinde Genel Kurulun ilk toplantısına sunar.D) GENEL DİSİPLİN KURULU
Bir başkan veya 2 üyeden teşekkül eder, Genel Kurul tarafından2 yıl için asli üyeler arasından seçilir. Derneğin prensiplerine aykırı hareket eden, mesleğin ve derneğin şeref ve itibarını bozan üyeler, Genel Yönetim Kurulu kararı ile Genel Disiplin Kuruluna verilir. Genel Disiplin Kurulu, durumu en kısa zamanda inceler ve genel kurula arz eder.


E) ŞUBELER
Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği önetim Kurulunun alacağı kararla ve bu kararın Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği ilk genel kurul toplantısında kabulunden sonra şube açılacak yerlede en az 1 yıldan beri ikamet eden Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı 5 kişiye şube kurma yetkisi ve izni verir. Şube açmaya yetkili kılınanlar, kurucuların ad ve soyadlarını, baba adlarını, doğum yeri ve tarihlerini, meslek veya sanatlarını, ikametgah ve uyruklarını, şube merkezi ile adresinişubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine bildirir. Bu bildirime, Dernek Tüzüğünden iki örnek ile Genel Yönetim Kurulu kararına dayalı kuruculuk yetki belgesi ve şube açılmasına ilişkin Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneğinin Genel Kurul kararı da eklenir. Bu bildirim ile şube kuruluşu tamamlanmış olur.
Şube kuruluşları için bir ilde en az 20 Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanının olması gereklidir. Bu sayıya ulaşamayan iller, coğrafi konumuna göre civardaki il veya ilçelerle işbirliği sağlayarak şube oluşturabilir.
Şubeler, kanunlar ve Tüzük hükümleri gereğinde derneğe bağlı dernek merkezi ile ilişkileri ve karar yetkileri bu tüzük hükümleri ile belirlenmiş varlığı ve hakları dernek bünyesine dahil, dernek amaç ve hizmetleri doğrultusunda Yönetim Kurulu kararı ile özerk faaliyetlerde bulunmakla görevli ve yetkili, tüm işlemlerden doğan hak ve borçlardan ötürü şubenin sorumlu olduğu bağımsız adresli dernek iç organlarıdır.
Şubeler, dernek genel kurulunda bu tüzüğün V. maddesinde belirlediği şekilde seçilmiş ve doğal delegelerle temsil edilirler.
Bu tüzüğün dernek tüzel kişiliğine ilşkin diğer hükümleri de şube kapsamında ve şubeye ilişkin olarak geçerli olup, kıyasen uygulanır.


ŞUBE GENEL KURULU
Şubeye kayıtlı ve aidatlarını ödemiş üyelerinkatılmasıyla 2 yılda bir en geç Eylül ayında olağan olarak toplanır. Şube Genel Kurulunun toplantı ilkeleri, çağrı yöntemleri, olağanüstü olağanüstü toplantı ile görev ve yetkileri hakkında şube kapsamında ve şubeye ilişkin bu tüzüğün genel kurulla ilgili hükümleri kıyasen uygulanır. Şube Genel Kurullarında, Şube Yönetim Kurulu Denetleme Kurulu ve genel merkez için delege seçimi yapılır.

ŞUBE YÖNETİM KURULU
Şube Genel Kurullarınca gizli oyla seçilen;
a) Üye sayısı 100 üyenin altında bulunan şubelerde 5 asil, 5 yedek;
b) 100-300 üyesi bulunan şubelerde 7 asil, 7 yedek;
c) Üye sayısı 300’ den fazla olan şubelerde 9 asil, 9 yedeküyeden oluşur.
Şube Yönetim Kurulunun görev bölümü ve çalışma şekliyle, görev ve yetkileri hakkında şubeye ilişkin olarak bu tüzüğün Genel Yönetim Kurulu ile ilgili V/B maddesi ve diğer maddeleri kıyasen uygulanır.


ŞUBE DENETLEME KURULU
Şube Genel Kurullarınca gizli oyla seçilen; 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Görev bölümü ve çalışma şekilleriyle görev ve yetkileri hakkında şube kapsamında ve şubeye ilişkin olarak bu tüzüğün Genel Denetleme Kurulu ile ilgili V/C maddesi ve diğer maddeleri kıyasen uygulanır.MADDE VI: ÜYELERİN HAKLARI-ÜYELİKTEN ÇIKMA-ÜYELİĞİN SONA ERMESİ
A- Üyelerin Hakları:
1) Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı dilekçe ile istifa hakkına sahiptir.
2) Her üyenin şube Genel Kurulunda ya da Merkez Genel Kurulunun asli veya seçilmiş üyesi ise Merkez Genel Kurulunda bir oy hakkı olup, oyunu bizzat kullanır.
Üyenin, üyelik hakları engellenemeyeceği gibi, bir kısım kısıtlamalar da getirilemez.

B- Üyeliğin sona ermesi:
1) Kendi isteği ile ayrılma- Dernek üyeliğinden çıkmak isteyen her üye, Yönetim Kuruluna yazılı bildirimde bulunmak suretiyle bildirim tarihinden geçerli olmak üzere üyelikten ayrılmış olur.
2) Medeni hakları kaybeden üyenin üyeliği son bulur.
3) a. Merkez/ Şube Genel Kurulu, Genel Yönetim Kurulu, Şube Yönetim Kurulu kararlarına uymayan,
b. Dernekten yetki almaksızın derneği yükümlülük altına sokan, keza dernek amaç ve prensiplerine aykırı hareket eden, dernek içi barış ve birliğin bozulmasına neden olan,
c. Mesleğin ve derneğin şeref ve itibarını bozan, derneği kişisel yarar ve çıkarlarına kullanan,
d. Kendisine 2 defa yapılan yazılı bildirime rağmen üyelik aidatını ödemeyen üyeler;

Üyeler
Şube Yönetim Kurulunun alacağı karar ile Genel Disiplin Kuruluna sevk edilmek üzere Genel Yönetim Kuruluna bildirilir. Genel Yönetim Kurul, üye hakkında çıkarma konusunda bir karar verilmek üzere üyeyi Genel Disiplin Kuruluna sevk eder. Üye hakkında çıkarma kararı vermeye Genel Disiplin Kurulu yetkilidir.
Üyenin Genel Disiplin Kurulu tarafından hakkında verilen çıkarma kararına karşı Genel Yönetim Kurulu aracılığı ile Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Genel Kurulu’ na itiraz hakkı saklıdır.
Dernek’ ten çıkan veya çıkarılan üye, kayıttan silinir ve dernek malları üzerinde hiç bir hak iddası olamaz.


MADDE:VII- GELİR KAYNAKLARI
a) Üyelik aidatı-üyelerin giriş aidatı 5.000.000 TL senelik aidatları ise yine 5.000.000 TL dir.
Giriş ve senelik aidatı dernek genel kurulu kararı ile yeniden belirlenir ve yeni aidat miktarı şubelere duyurulur.
b) Kişilerin kendi isteği ile derneğe başvurarak yaptıkları ayni ve nakti bağış ve yardımlar, hususi ve mülki şahıslarla resmi ve özel teşekküllerin yapacakları bağış ve yardımlar,
c) Derneğin mal varlığından amaç ve hizmet konularına uygun çalışma ve faaliyet konu biçimlerinden elde edilen gelirler,
d) Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, çay, yemekli toplantı, gezi eğlence, temsil, spor faaliyeti, konferans, kongre gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
e) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
f) Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gelir temin etmek amacıyla kurduğu iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandıklarından elde edilen gelirler,
g) Çeşitli gelirler,
h) Şubeler, yıllık aidatlarının % 10’ unu Genel Merkeze aktarmakla yükümlüdür,
i) Şubeler kongre düzenledikleri takdirde elde edilen gelirlerden Genel Merkez ile yapılacak karşılıklı görüşme sonrası belirlenecek bir payı isim hakkı olarak Genel Merkeze aktarırılar,
j) Genel Yönetim Kurulu’ nun dernek logosunu ve desteğine ilişkin iznini almak kaydıyla şube kongrelerinden bağımsız olarak düzenlenecek kongrelerden Genel Yönetim Kurulu’ nun belirleyeceği oranda sağlanan katkılar,
MADDE : VIII
Bilimsel kongreler en az iki yılda bir Genel Merkez Yönetim Kurulunun şube başkanları ile yapacağı genişletilmiş toplantısında alınan karar uyarınca yeni konusu belirlenerek yapılır.
Kongrenin düzeni, görevlendirilecek şube yönetim kurulu veya kongre düzenleme kuruluna ait olup, kurullar doğrudan Genel Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludurlar. Kongrenin konusu ve yeni üyelere en az 6 ay önce bildirilir. Bu konuda düzenleyici ve kısıtlayıcı kararların alınması Genel Merkez Yönetim Kuruluna aittir. Üye olmayan davetli konuşmacılar da aynı kurallara uymak zorundadır. Gelen bilimsel bildirilerin değerlendirilerek gündeme alınıp alınmaması, düzenleme ile görevlendirilmiş kurulun yetkisi içindedir. Bu toplantılarda dernek amaçları kadın-doğum biliminin gelişmesi dışında konuşma ve tartışma yapılamaz.
MADDE : IX – DERNEĞİN FESHİ
Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Genel Kurulunun Derneğin feshine karar verebilmesi için; tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üye ve delegelerin en az 2/3 ünün toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılanların sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Ancak feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin 2/3 ü çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Genel Kurulunca derneğin feshine karar verildiği takdirde; fesih kararı 5 gün içinde Genel Yönetim Kurulu tarafından mahalli mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Genel Kurul fesih kararı ile derneğin mal, para ve haklarının tasviye için üç kişilik bir tasviye kurulu seçilir. Bu kurul mevzuata uygun olarak derneğin mal, para ve haklarının tasviye işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir.
Türk Jinekoloji ve Obsterik Derneğinin feshi halinde, Genel Merkeze ait mallar, para ve haklar Türk Tabipler Birliği Başkanlığı’ na; şubelerin feshi halinde şubeye ait mallar, para ve haklar Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Başkanlığına intikal eder.

MADDE : X- TUTULMASI MECBURİ DEFTERLER
1. Üye kayıt deferi-Derneğe üye olanların kimlikleri, Derneğe giriş tarihleri, aylık ve yıllık aidatları bu deftere yazılır.
2. Karar Defteri, Yönetim Kurullarının kararları tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
3. Gelen ve Giden Evrak Defteri- Gelen ve giden evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kayıt olunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.
4. Gelir ve Gider Defteri- Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların yerleri, açık ve düzenli olarak bu defterde görülür.
5. Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço Defteri-Genel Kurul dönemi bütçe, kesin hesap ve bilançoları bu deftere işlenir.
6. Demirbaş Defteri- Derneğe ait demirbaşlar bu deftere işlenir.
7. Alındı Belgesi Kayıt Defteri-Alındı belgesi ciltleri sırasıyla bu deftere kaydedilir.
MADDE : XI- TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Tüzük değişikliği, Genel Kurul Kararı ile olur. Tüzük değişikliği ancak Genel Kurul gündeminde yer almışsa veya toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin 1/10 unun yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa genel kurulda görüşülebilir.
Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı; toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin 2/3 ünün bir fazlasıdır. Tüzük değişikliğinin tescil ve ilanı, dernek kuruluşundaki usüle uygun olarak yerine getirilir.
MADDE : XII- GELİR VE GİDERLERDE USÜL
Dernek gelirleri, maliyeden alınacak Alındı belgeleri ile toplanır. Alındı belgeleri, mercilerden sağlanamadığı takdirde usulüne uygun olarak dernek tarafından bastırılıp, mahallin en büyük mülki amirliğine onaylattırıldıktan sonra kullanılır.
Dernek adına bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri Dernek Yönetim Kurulu bir karar ile belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir. Bu suretle, görevliler için yetki belgesi alınır. Yetki belgesi olmadan gelir toplanamaz.
Dernek adına bankada hesap açtırılması ve gelirlerin bu hesapta tutulması zorunludur. Dernek giderlerinin harcama belgeleri ile yapılması zorunludur. Harcama belgeleri olarak; fatura ve serbest meslek makbuzu kullanılır. Derneğin bankadaki hesaplarından para çekmek için yetkili en az iki kişinin birlikte imzasının bulunması zorunludur. Bu konuda yetkili kılınacak kişiler yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
Gelir ve giderler konusundaki defter ve belgelerin yasada belirtilen süre içersinde saklanması zorunludur.
MADDE : XIII- DERNEĞİN KURUCULARI
1. Dr. Necdet ERENUS – T.C. Uyruklu vefat etmiştir.
2. Dr. Halik ÇIRAY – T.C. Uyruklu vefat etmiştir.
3. Dr. Türkan AKBAŞA - T.C. Uyruklu vefat etmiştir.
4. Dr. Sami İNAL – - T.C. Uyruklu vefat etmiştir.
5. Dr. Ali DEDEKARGINOĞLU – - T.C. Uyruklu vefat etmiştir.
6. Dr. Cazip SÜMER - - T.C. Uyruklu vefat etmiştir.
7. Dr. Nedret GÖKOK – T.C. Uyruklu – Özveren Sokak 12/5 ANKARA